Download de voorwaarden in PDF: download voorwaarden

Algemene Voorwaarden - versie 02 september 2010

Algemeen:
- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd.
- Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief.
- Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de looptijd bij Dealbroker beheer binnen te zijn. De looptijd voor digitale diensten is tenzij anders overeengekomen per ťťn jaar (1jaar)†
- U geeft een opzegging eenvoudig door via support@dealbroker.nl.
- Na het voltooien, geeft u Dealbroker beheer opdracht tot het direct leveren van de dienst.
Ė Dealbroker beheer is de Nederlandse beheer maatschap van de internationale moeder organisatie Wahpeton, geleverde goederen en of diensten vanuit dealbroker beheer worden als zijnde dan ook geleverd vanuit de moeder en of andere dochter organisaties binnen Nederland via Dealbroker beheer.

Artikel 1. Definities
1. Dealbroker beheer: Dealbroker beheer CV gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
24494494.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dealbroker beheer een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dealbroker beheer een offerte daartoe heeft uitgebracht.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de specifieke dienst die Dealbroker beheer met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dealbroker beheer en Opdrachtgever krachtens welke Dealbroker beheer de Dienst zal uitvoeren.

6. Website: www.dealbroker.nl.

7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor Dealbroker beheer domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.

8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.

9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.

10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals '.nl' in
Dealbroker.nl.

11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.


Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding
1. Dealbroker beheer zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Dealbroker beheer, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dealbroker beheer het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt Dealbroker beheer beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dealbroker beheer alleen bindend indien en voor zover deze door Dealbroker beheer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dealbroker beheer.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dealbroker beheer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Dealbroker beheer dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Dealbroker beheer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is
om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dealbroker beheer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Dealbroker beheer worden verstrekt.

5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Dealbroker beheer Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

6. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Dealbroker beheer kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Dealbroker beheer te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

7. Door Dealbroker beheer opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dealbroker beheer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Dealbroker beheer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, en of rechten te ontnemen dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Dealbroker beheer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

10. Dealbroker beheer heeft het recht op ieder moment een zekerheidstelling van de opdrachtgever te vorderen wanneer blijkt dat de opdrachtgever herhaaldelijk nalatig en of in gebreken van de overeenkomst is en of de intentie vertoont ingebreken te gaan zijn van de overeenkomst.
Bij het uitblijven van een zekerheidstelling is Dealbroker beheer gerechtigd toegang tot te leveren of geleverde producten en of diensten te ontzeggen en of deze op een tijdelijke tenaamstelling van Dealbroker beheer te plaatsen ongeacht de rechten van de opdrachtgever. Een tenaamstelling heeft als doel de rechten en of evt. vorderingen van Dealbroker beheer te beschermen en deze dient dan ook als zijnde zekerheidstelling (borg) door Dealbroker beheer te worden behandeld.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Dealbroker beheer zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Dealbroker beheer gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Dealbroker beheer zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beŽindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ťťn maand.

4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Dealbroker beheer
het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.

5. Alle voor Dealbroker beheer uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten
1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Dealbroker beheer die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. Dealbroker beheer hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Dealbroker beheer is gerechtvaardigd, is Dealbroker beheer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Dealbroker beheer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Dealbroker beheer zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Dealbroker beheer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Dealbroker beheer kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Dealbroker beheer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Dealbroker beheer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beŽindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Dealbroker beheer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Dealbroker beheer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Dealbroker beheer in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dealbroker beheer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Dealbroker beheer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele
maatregelen.

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van Dealbroker beheer is het Opdrachtgever verboden de door Dealbroker beheer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. Dealbroker beheer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Dealbroker beheer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Dealbroker beheer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Dealbroker beheer verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiŽren op elke door Dealbroker beheer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Dealbroker beheer.

12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen
1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Dealbroker beheer voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Dealbroker beheer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Dealbroker beheer, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Dealbroker beheer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Dealbroker beheer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Dealbroker
beheer.

6. Indien Dealbroker beheer een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Dealbroker beheer medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Indien er op deze domeinnaam vanuit Dealbroker beheer een vordering rust op de opdrachtgever dan blijf de domeinnaam ter beschikking van Dealbroker beheer tot de volledige vordering is voldaan, ongeacht de rechten die de opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden.

7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Dealbroker beheer of een lokale contactpersoon van Dealbroker beheer is ten behoeve van Opdrachtgever:
- Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
- Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Voor de betreffende voorwaarden van een specifiek domein kan de opdrachtgever zich richten tot support@dealbroker.nl

9. Dealbroker beheer heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres en/ of hosting van bestanden ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel per direct op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft of de intentie hiertoe vertoont bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en of een aan dealbroker beheer geaccepteerde zekerheidstelling heeft verschaft en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. In geval van openstaande vorderingen zal de tenaamstelling definitief worden na een periode van 90 dagen alvorens de opdrachtgever hiervan per mail op de hoogte is geteld en een minimale laatste termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn en of haar verplichtingen te voldoen. Na deze definitieve tenaamstelling is Dealbroker beheer vrij de domeinen te gebruiken en of te verkopen aan derde partijen om zo evt. schade of in gebreken van de opdrachtgever te compenseren.

In alle overige gevallen is een tenaamstelling op dealbroker beheer puur bedoeld als zekerheidstelling en dient deze door Dealbroker beheer ook als zijnde zo te worden behandeld / beheert voor de opdrachtgever. Wanneer van de opdrachtgever geen zekerheidstelling meer is vereist dient Dealbroker beheer de betreffende domeinen op verzoek van de opdrachtgever vrij te geven op zijn en of haar oorspronkelijke tenaamstelling.

10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Dealbroker beheer gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen, en of op haar eigen naam te (doen) plaatsen tot de wanprestatie is gecompenseerd en of gecorrigeerd door de opdrachtgever.

11. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Dealbroker beheer (https://www.dealbroker.nl/privacyverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

12. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de Whois zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat Dealbroker beheer geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op Dealbroker beheer een wettelijke verplichting rust
om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Dealbroker beheer deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst
1. Dealbroker beheer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Dealbroker beheer opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2. Dealbroker beheer stelt geen reservekopieŽn (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieŽn van de bij Dealbroker beheer opgeslagen data te maken.

3. Dealbroker beheer zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Dealbroker beheer is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Dealbroker beheer is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

4. Dealbroker beheer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Dealbroker beheer. Dealbroker beheer kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5. Indien naar het oordeel van Dealbroker beheer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Dealbroker beheer of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Dealbroker beheer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Dealbroker beheer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Dealbroker beheer van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Dealbroker beheer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 250 euro (exclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van Dealbroker beheer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Dealbroker beheer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Dealbroker beheer.

4. De aansprakelijkheid van Dealbroker beheer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dealbroker beheer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dealbroker beheer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dealbroker beheer in staat is adequaat te reageren.

5. Dealbroker beheer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dealbroker beheer meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Dealbroker beheer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dealbroker beheer geleverde zaken, materialen of resultaten.

8. Wanneer de opdrachtgever zijn en of haar diensten worden geblokkeerd en of worden overgenomen en buitengebruik gesteld op basis van een eerder boven genoemde ingebrekestelling, vrijwaart de opdrachtgever Dealbroker beheer voor alle aansprakelijkheid omtrent winstderving en of het niet correct of volledig functioneren van de diensten en of producten en evt. voortvloeiende schade daaruit.

Artikel 9. Storingen en overmacht
1. Dealbroker beheer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Dealbroker beheer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dealbroker beheer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Dealbroker beheer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dealbroker beheer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Dealbroker beheer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

3. Dealbroker beheer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dealbroker beheer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dealbroker beheer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beŽindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging
1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn ťťn jaar (1 jaar). Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste ťťn (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengt met een zelfde periode als voorgaand.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Bij opzegging, beŽindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dealbroker beheer gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts en overige diensten van Opdrachtgever op te heffen. Dealbroker beheer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via supper@dealbroker.nl en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Dealbroker beheer in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Dealbroker beheer reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Dealbroker beheer het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beŽindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Dealbroker beheer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Dealbroker beheer met een periode van ťťn (1 jaar).

2. Dealbroker beheer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Dealbroker beheer.

4. In afwijking van het vorige lid is Dealbroker beheer niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Dealbroker beheer.

5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Dealbroker beheer het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen. Uitstel van betaling of facturatie kan naar eigen invulling door Dealbroker beheer worden verschaft.

6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Dealbroker beheer in elk geval 15 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Dealbroker beheer te voldoen en Dealbroker beheer is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

8. Indien Dealbroker beheer aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de
Opdrachtgever verhaald.

9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen ťť week na de factuurdatum aan Dealbroker beheer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Dealbroker beheer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursťance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. In bovenstaande gevallen heeft Dealbroker beheer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beŽindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dealbroker beheer of diens licentiegevers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Dealbroker beheer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dealbroker beheer door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Dealbroker beheer, onverminderd het recht van Dealbroker beheer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beŽindigen.Artikel 13. Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. Dealbroker beheer zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Dealbroker beheer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Dealbroker beheer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dealbroker beheer zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Dealbroker beheer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dealbroker beheer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beŽindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

5. De door Dealbroker beheer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze
wijzigingen door te voeren via support@dealbroker.nl. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft Dealbroker beheer het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beŽindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen, en of het eigendom / betreffende rechten over te nemen.

7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.


Algemene voorwaarden - Privacy - Disclaimer - Contact